Zmanjšanje izpustov

Kako bomo spet lažje zadihali

Ogljikov dioksid je kriv za približno 70% globalnega segrevanja

Kaj so toplogredni plini?

To so plini2, ki sicer sestavljajo le odstotek našega ozračja, a so ključnega pomena, ker z zadrževanjem toplote ustvarjajo življenju prijazno klimo na Zemlji. Težava je, da jih zadnja desetletja ustvarjamo preveč, s tem pa rušimo naravno ravnotežje in povzročamo globalno segrevanje. Najpomembnejši toplogredni plin je CO2.

Zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida (CO2) in drugih onesnaževal, kot so žveplovi oksidi (SOx) in dušikovi oksidi (NOx), bomo dosegli predvsem z zmanjšanjem porabe fosilnih goriv, a tudi z davčno politiko. Primeri ukrepov so obdavčenje porabe fosilnih goriv, davčne spodbude, preudarna raba, varčevanje, racionalizacija v prometu in spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije.

Zmanjšajmo izpuste. Analize iz zadnjih poročil svetovnih strokovnjakov nakazujejo, da nekaterih globalnih sprememb ne moremo več preprečiti. Mednje sodita naraščanje morske gladine in propadanje tropskih gozdov. Nadaljnje posledice učinkov tople grede v svetovnem merilu lahko preprečimo samo tako, da odstranimo vzroke negativnih vplivov. To pomeni, da zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov, predvsem ogljikovega dioksida. Kjotski protokol – ki pa ga vse države še niso uradno sprejele – predvideva, da bodo razvite države, tudi Slovenija, v desetih letih zmanjšale izpuste za približno osem odstotkov. Zmanjševanja izpustov CO2 se je treba lotiti s širše zastavljenimi prijemi.

Tonemo v tonah ogljikovega dioksida