Vodik je učinkovit

..in realna alernativa

Vodikova energija je čista

Namesto izpušnih plinov – voda

Vodik je prisoten v številnih mešanicah plinov. Njegova relativno visoka koncentracija omogoča zajemanje in shranjevanje. Razvoj vodikove ekonomije je odvisen od njene konkurenčnosti v primerjavi z drugimi sistemi. Ta je povezana z reševanjem vrste tehnoloških, ekonomskih in drugih vprašanj. Nekatera so že rešena v okviru velikotonažnih industrijskih procesov. Druga, povezana predvsem s shranjevanjem, distribucijo in uporabo vodika v manjših in mobilnih napravah, na primer za prevoz, pa se intenzivno raziskujejo.

Kaj je vodik? 

– Vodik je prvi element v periodnem sistemu. Gorljiv plin z dobro kalorično vrednostjo in dober reducent.
– Brez njega človek ne bi stopil na Luno. Z zrakom oblikuje eksplozivne mešanice (spodnja eksplozijska meja je
4,0 vol. %, zgornja eksplozijska meja je 75,0 vol. %).
– V praksi se je izkazal kot zelo predvidljiv in vsaj tako varen ali celo še varnejši, kot sta bencin in zemeljski plin.

Vodik je prvi in edinstven med kemijskimi elementi. Najbolj pogost v vesolju, nastopa v bogastvu najrazličnejših kombinacij z drugimi elementi. Kot nosilec energije nam ponuja skoraj neomejene priložnosti. Omogoča vsem dostopno in čisto energijo, ki jo bomo lahko proizvajali lokalno – povsem brez izpustov, ki nam zdaj zastrupljajo in segrevajo ozračje zaradi zgorevanja fosilnih goriv.

Proizvodnja vodika

Večje ko so zmogljivosti naprav, ceneje lahko pridobivamo vodik. Načini proizvodnje vodika se med seboj zelo razlikujejo glede na potrebne zmogljivosti in čistost vodika:
– uplinjanje premoga: najstarejši način proizvodnje vodika je reakcija premoga (koksa) z vodno paro, pri kateri       dobimo tako imenovani vodni plin6,
– parni reforming zemeljskega plina (metana) in drugih ogljikovodikov,
– delna oksidacija metana in drugih ogljikovodikov, pri kateri dobimo zmes vodika in ogljikovega monoksida7,
– elektroliza vode.

Elektroliza vode
Tu z uporabo električnega toka vodo cepimo na vodik in kisik. Elektroliza vode je v primerjavi z drugimi postopki po zmogljivostih še obrobna, a okoljsko izjemno čista oblika pridobivanja vodika, če uporabljamo elektriko, proizvedeno iz obnovljivih virov. Vodik, pridobljen s pomočjo elektrolize, uporabljamo tam, kjer potrebujemo manjše količine zelo čistega vodika ali kisika.

Raziskave in razvoj tega področja bodo omogočili uvajanje vodikovih tehnologij v gospodarstvo in tudi v gospodinjstva. Prehod na vodikove tehnologije v prometu in na drugih področjih je odvisen od odgovorov na nekatera še nerešena tehnična vprašanja in je povezan z razmeroma velikimi začetnimi naložbami v novo infrastrukturo. Zato in zaradi racionalnega pristopa bo do zamenjave prihajalo postopoma. Prav je, da se tem globalnim prizadevanjem po svojih možnostih priključimo že zdaj.